HANTERING AV PERSONUPPGIFTER


Playformance har som mål att bedriva vård inom ramarna satta av Socialstyrelsen och därmed följa regelverket för hälso- och sjukvård, patientsäkerhet och övriga regler och föreskrifter för hur företag bedrivs. Det finns två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet, Patientdatalagen (PdL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). När du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig en säker, trygg och god vård. De används även för att följa upp och utveckla vår verksamhet. Vi värnar om din integritet och samlar endast in de uppgifter vi behöver. 
Uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

PLAYFORMANCE AB  (ORG.NR: 556976-9499) är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor kring nedanstående information, kring behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

PLAYFORMANCE AB
Bangatan 14 B
273 34 Tomelilla 
Telefon: 079-348 26 70
E-post: info@playformance.se


För att Playformance ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten: 

ÄNDAMÅL      LAGLIG GRUND
Hantering av patientregister       Rättslig förpliktelse
Administration      Samtycke
Patientjournal      Rättslig förpliktelse
Onlinebokning      Rättslig förpliktelse
Kontakt      Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida      Intresseavvägning och ibland samtycke

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. 

Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att på förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat biträdesavtal, personuppgiftsbiträdet kan inte behandla personuppgifter på annat vis än beskrivet i avtalet. 

ALFA eCARE AB
Dockplatsen 1

211 19 Malmö

Alfa eCare tillhandahåller vårt boknings- och journalsystem "Alfa eCare Clinicbuddy" och behandlar de kontaktuppgifter du ger till oss. Underbiträden förekommer. Informationen lagras inom EU. 


SYDREV EKONOMERNA ÖSTERLEN AB
Centralgatan 5
273 30 Tomelilla


Sydrev sköter bokföring och redovisning samt bokslut och behandlar dina personuppgifter i de fall du har fått en faktura från oss. 

COOKIES

Cookies är en textbaserad datafil som en webbserver begär att få spara på användarens dator. Den ger webbservern textinformation om hur användaren surfar. Det finns tre typer av cookies/kakor:

* Permanenta kakor lagras på datorn eller i mobilen under en längre period. De har ett förinställt datum och raderas när datumet infaller. 

* Temporära kakor lagras tillfälligt på datorn eller i mobilen när du besöker en webbplats. De raderas så fort du stänger ner sidan.

* Tredjeparts-kakor kommer från en annan webbplats än den som placerat kakan i användarens dator. Denna typ av kaka har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

Mer information om kakor kan du hitta på PTS.se.


Vi använder kakor på vår webbsida www.playformance.se.
Vi följer upp trafiken genom webbstatistik för att kunna förbättra webbplatsen och använderupplevelsen, motivera kostnader och för att lära oss mer om våra målgrupper. Informationen som samlas kan inte knytas till dig som person. 

När du bokar tid online genom vårt bokningsprogram Clinicbuddy sparas permanenta cookies i din webbläsare med dina personuppgifter för att du ska slippa uppge dina uppgifter mer än en gång.

Du kan avböja lagring av cookies genom att  avaktivera cookies i din webbläsare. 

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies så kan hemsidans funktionalitet komma att begränsas.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du kontaktar oss och bokar en tid samlas de personuppgifter som du ger oss. Du kan boka tid hos oss online, via e-post och per telefon och då samlar vi in ditt namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och din adress. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Namn och personnummer används för identifiering, telefonnummer och e-post används för påminnelser, bokning/ändring av bokning och för att skicka dig relevant information om verksamheten. Din adress används i de fall du får en faktura från oss. Kontaktuppgifterna sparas i vårt journalsystem i enlighet med PdL. 

Efter 6 månader raderas uppgifterna från vårt e-postprogram då vi anser att det saknas relevanta skäl för fortsatt behandling av uppgifterna. I syfte att värna den enskildes personliga integritet varnar vi mot att uppge uppgifter om din hälsa eller andra känsliga personuppgifter per e-post. I de fall då vi ändå mottager känslig information på e-post, kopieras e-postens innehåll till din journal och e-posten raderas snarast därefter. 

Dina personuppgifter som du lämnar när du bokar en behandlingstid online hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålls av vårt personuppgiftsbiträde Clinicbuddy AB. När du genomför en bokning godkänner du även systemets integritetspolicy.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

PATIENTJOURNALER

VÅRA SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Våra kiropraktorer/naprapater är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient och vid varje konsultation. Vi använder ett digitalt journalsystem som tillhandahållas av företaget Clinicbuddy AB. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i journalen och i hälso- och sjukvårdsregister även utan ditt samtycke. Personuppgifter i en journal ska enligt lag (PdL) sparas minst 10 år efter senaste personuppgiften infördes i handlingarna. I journalen antecknas dina personuppgifter knutna till den vård du får, exempelvis bakgrunden till vården, diagnos, planerade åtgärder, av vem och när en anteckning har blivit gjord. Detta för att kunna ge god och säker vård, samt för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. En del av patientuppgifterna kan även behövas rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. I övrigt råder sträng sekretess kring personuppgifter gällande hälsotillstånd eller andra känsliga personuppgifter inom vård- och sjukvård i Sverige. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det enligt lagar och föreskrifter (exempelvis Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter dock inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Eventuella leverantörer som får tillgång till dina personuppgifter ges ingen rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än det som uppges här. Exempel på sådan leverantör är mjukvaro- eller datalagringsleverantörer. 

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att ta del av din journal och även få kopia av hela eller delar av din journal.  Om du anser att en uppgift är oriktig eller är avvikande från din uppfattning har du rätt att få detta registrerat i din journal. Om du vill ha en uppgift raderad måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och få detta prövat. All hantering av elektroniska patientjournaler loggas, du har rätt på att få en kopia av loggen över vem som har hanterat vilka uppgifter, och när. 

Innan uppgift eventuellt görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär, ditt samtycke krävs för att annan terapeut eller vårdgivare ska kunna behandla dina uppgifter. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andre än din valda terapeut kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen. Du kan när som helst ändra dig gällande samtycke till sammanhållen journalföring genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. 

SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning.

Sekretessen hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen. 

Som huvudregel är det bara de som deltar i vården av en patient som får prata med varandra om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol eller på andra sätt bli föremål för åtgärder av de myndigheter som har tillsyn över vården.

Om patienten själv går med på det kan sekretessen och tystnadsplikten brytas. Därutöver får uppgifter bara röjas i enlighet med särskilda sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning. Det kan gälla situationer då uppgifter begärs ut av vissa myndigheter eller situationer där personalen har anmälningsskyldighet, till exempel om ett barn riskerar att fara illa.

KLAGOMÅL

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen (PdL) och Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du ha rätt till skadestånd. Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du ska i första hand vända dig till oss om du har synpunkter eller vill klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det är vårdgivaren där du fått vård som bäst kan förklara vad som hänt och eventuellt utför en åtgärd och vi har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. 

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du kan lämna tips eller ett formellt klagomål via e-tjänst eller blankett på IVO’s hemsida.

Allt som kommer till IVO läses och sammanställs och den information du lämnar kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Bedöms någon information som allvarlig skickas den vidare till berörd avdelning. 

Senast uppdaterad 2023-05-04 BMR